Founders' Committee

About the Founders’ Committe

Rada Fundacji Candela jest organem nadzorczym w Fundacji i sprawuje kontrole nad działalnością Zarządu Fundacji oraz służy mu pomocą w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących działalności Fundacji. Zakres kompetencji i obowiązków Rady Fundacji definiuje Statut Fundacji Candela. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, przy czym posiedzenie na którym rozpatrywane jest sprawozdanie finansowe Fundacji odbywa się do 15 maja.

Members of the Founders’ Committee

Powers and responsibilities of the Candela Foundation Founders' Committee

Powoływanie i odwoływanie Zarządu

Do kompetencji Rady Fundacji, należy odwoływanie członków Zarządu Fundacji oraz powoływanie nowych, zapewniając przy tym sprawną działalność Fundacji.

Przyjmowanie sprawozdań Zarządu

Co roku Rada Fundacji zobowiązana jest do przyjęcia lub tez odrzucenia sprawozdań z działalności Fundacji przedstawionych przez Zarząd Fundacji.

Opiniowanie planu działaności Fundacji

Zarządu Fundacji przygotowuje i przedstawia Radzie Fundacji, plan działalności na najbliższe 12 miesięcy. W czasie spotkanie prowadzona jest również dyskusja która umożliwia poprawienie planu i dostosowanie go do zgłaszanych potrzeb

Wydawanie opinii

Rada Fundacji pełni funkcję doradcze wspierając Zarząd Fundacji swoją wiedzą i doświadczeniem. Statut Fundacji zabezpiecza możliwość wyrażania opinii przez Radę Fundacji we wszystkich sprawach zwiazanych z Fundajcą.

Kontrola finansowa Fundacji

Rada Fundacji ma prawa zażądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji Candela

Wprowadzanie zmian do Statutu

Do kompetencji Rady Fundacji należy również przygotowywanie projektu zmian oraz uchwalanie projektu zmian przedstawionego przez Zarząd Fundacji

Documents of the Founders' Committee

Start your journey right now!

Grab your copy now, exclusively at ThemeForest for only 59$.

Skip to content