Zarząd Fundacji Candela

O Zarządzie

Zarząd Fundacji Candela kieruje jej bieżącą działalnością oraz przygotowuje i wdraża strategie rozwoju Fundacji. Działalność Zarządu nadzorowana jest przez Radę Fundacji. W skład Zarządu Fundacji wchodzi Prezes Zarządu oraz dwóch lub trzech Wiceprezesów Zarządu. 

Wiceprezesów Zarządu. 

Skład Zarządu Fundacji Candela

Kompetencje Zarządu Fundacji Candela

Bieżąca działalność Fundacji

Zarząd odpowiada za prowadzenie bieżącej działalności Fundacji, prowadzenie rozmów z partnerami i pozyskiwanie środków na działalność statutową Fundacji

Reprezentowanie Fundacji

Zarząd jest organem reprezentacji Fundacji i reprezentuje ją w ramach bieżącej działalności.

Zarządzanie majątkiem Fundacji

Do odpowiedzialności Zarządu Fundacji należy zarządzenie majątkiem Fundacji i jego dysponowaniem.

Realizowanie celów statutowych oraz uchwał organów Fundacji

Głównym obowiązkiem Zarządu jest realizacja celów statutowych Fundacji opisanych w Statucie Fundacji Candela.

Opracowywanie programów działalności Fundacji

Zarząd odpowiada za opracowanie kompleksowych programów działalności Fundacji, przygotowanie regulaminów i dokumentów związanych z ich realizacją.

Uchwalanie treści regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji

Zarząd uchwala i przygotowuje regulaminy i inne akty wewnętrzne regulujące wewnętrzną działalność Fundacji, dbając o ich zgodność z zewnętrznymi regulacjami i ogólnie przyjętymi standardami.

Zatrudnianie pracowników

Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację przy zatrudnianiu pracowników.

Proponowanie i uchwalanie zmian Statutu

Do kompetencji Zarządu należy proponowanie zmian w Statucie Fundacji oraz uchwalanie zmian zaproponowanych przez Radę Fundacji.

Przygotowanie sprawozdań

Zarząd Fundacji odpowiada za przygotowanie i złożenie Radzie Fundacji sprawozdania finansowego oraz merytorycznego z działalności Fundacji.

Dokumenty Zarządu Fundacji Candela

Skip to content