Fundacja Candela powstała by pomagać i wspierać ludzi rozwijających optykę i fotonikę w Polsce.

Możesz wspomóc nasze działania

Jesteśmy absolwentami, pracownikami oraz doktorantami Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego reprezentującymi różne środowiska rozwijające optykę i fotonikę. Poznaliśmy się działając w Kole Naukowym Optyki i Fotoniki Uniwersytetu Warszawskiego, które od 10 lat aktywnie pomaga studentom i doktorantom. W tym roku chcemy wykorzystać zdobyte doświadczenie i przenieść nasze zaangażowanie na wyższy poziom poprzez założenie fundacji, która pozwoli nam działać na większą skalę. Do współpracy zaprosiliśmy zespół osób, którym bardzo zależy na rozwoju optyki i fotoniki w Polsce. Naszą ambicją jest wywołanie w perspektywie najbliższej dekady odczuwalnej różnicy w polskim środowisku naukowym w kierunku światowej jakości kształcenia oraz rozwoju nauk o świetle.

Michał Karpiński

Mihai Suster

Piotr Węgrzyn

Adam Widomski

• Czym jest optyka i fotonika? •

Optyka i fotonika to dynamicznie rozwijające się gałęzi nauki i technologii skoncentrowane na właściwościach i zastosowaniach światła. Prędkość światła i jego fascynujące właściwości kwantowe spowodowały, że fotonika stała się kluczowa dla przemysłu, nowoczesnej diagnostyki medycznej, telekomunikacji, obronności i wielu innych obszarów nauki.

Nazwa Candela odnosi się do jednej z podstawowych jednostek fizycznych. Jej piękny opis obejmujący to czym kandela jest, czym nie jest oraz gdzie jest wykorzystywana dostępny jest na stronie NIST: National Institute of Standards and Technology. Wybraliśmy dla powstającej fundacji właśnie taką nazwę, ponieważ chcieliśmy, aby jej nazwa w sposób oczywisty nawiązywała do światła, które jest istotą zarówno optyki, jak i fotoniki.

• Po co to wszystko? •

Fotonika została uznana przez Komisję Europejską za jedną z sześciu kluczowych technologii niezbędną do zapewnienia ludzkości lepszego jutra. Zarówno fotonika, jak i optyka są w Polsce bardzo prężnie rozwijane, o czym świadczą między innymi tematy realizowanych u nas Międzynarodowych Agend Badawczych (MAB). Są to nowe instytucje badawcze finansowane z funduszy unijnych, w których wybitni naukowcy z całego świata prowadzą najwyższej jakości badania naukowe i prace rozwojowe. Ponad połowa wszystkich MABów związana jest właśnie z tematyką optyki i fotoniki.

Mamy doświadczenie we współpracy z przemysłem i akademią, pełne poparcie kilku z najważniejszych jednostek naukowych w Polsce oraz ogromne pokłady chęci do działania. Wywodzimy się z Koła Naukowego Optyki i Fotoniki UW (KNOF), które zrzesza młodych ludzi pracujących w najlepszych ośrodkach naukowych i przemysłowych w Polsce oraz na świecie. Ci młodzi naukowcy nie tylko publikują w najlepszych czasopismach (Science, Nature), ale także opracowują technologie uzyskujące ochronę międzynarodowymi patentami technologicznymi. W ostatnich latach KNOF organizował dwa z najważniejszych optycznych wydarzeń naukowych w Polsce: Konferencję OPTO2017, czyli największą polską konferencję optyczną, oraz OSA Siegman International Summer School on Lasers, czyli najbardziej prestiżową na świecie szkołę letnią dla doktorantów wykorzystujących lasery w swojej pracy.
W pracy badawczej wsparcie instytucjonalne zmienia dosłownie wszystko. W ostatnich latach powstało kilka inicjatyw w formie programów, grantów badawczych oraz firm, które mają potencjał by rozwinąć lokalne środowisko. Na własnej skórze odczuliśmy jednak fakt, że żadna z nich nie jest skupiona na konkretnym i sukcesywnym wspieraniu świeżo obronionych doktorów nauk ścisłych, naukowców będących młodymi rodzicami, organizacji studenckich oraz osób przyjeżdżających z zagranicy.

Głównym celem zakładanej fundacji jest te luki skutecznie wypełnić bazując na wieloletnim doświadczeniu zebranego zespołu, w którego skład wchodzą zarówno przedstawiciele przemysłu, jak i środowiska akademickiego.

Wiemy co zrobić, żeby realizowanie projektów było przyjemne. Chcemy stworzyć fundację, która pozwoli środowisku związanemu z optyką i fotoniką rozwijać się sprawniej niż kiedykolwiek i stawiać coraz bardziej ambitne cele. Swoją przyszłość wiążemy z Polską i właśnie tu chcemy realizowania naukowych planów i marzeń.

Dorzuć się do naszej zrzutki – https://zrzutka.pl/h3e937 – dzięki której zbierzemy kapitał finansowy potrzebny do zarejestrowania, uruchomienia i podtrzymania przy życiu fundacji w pierwszym roku jej funkcjonowania. Wszystkie pieniądze zebrane ponad cel zbiórki przeznaczymy na realizację zaplanowanych programów fundacji.

• Listy poparcia •


Nasza inicjatywa spotkała się z poparciem kilku spośród najważniejszych organizacji naukowych, które widzą potencjał w rozwoju tego projektu. Na naszą prośbę wystosowały one specjalne listy intencyjne, w których deklarują swoje poparcie dla idei reprezentowanych przez Candelę.

• Poznaj nasz zespół •

Od samego początku zależało nam na tym, aby Candela tworzona była przez przedstawicieli różnych środowisk, z którymi współpracowaliśmy jako Koło Naukowe Optyki i Fotoniki UW. Naszym celem było stworzenie kompetentnego zespołu, który będzie w stanie zaproponować i wdrożyć dedykowane programy odpowiadające na realne potrzeby i oczekiwania zarówno przemysłu, jak i środowiska akademickiego. Zespół Candeli podzielony jest na trzy organy: Zarząd Fundacji, czyli organ zarządzający, Radę Fundacji, czyli organ kontrolny, oraz Komitet Fundatorów, czyli organ doradczy.

• Statut Candeli •

Przygotowując statut, czyli główny dokument regulujący zasady działania fundacji, czerpaliśmy inspiracje z doświadczeń sprawnie działających naukowych fundacji krajowych i zagranicznych. Zakodowaliśmy w nim idee, które są dla nas najważniejsze:
Jest dla nas niesłychanie ważne, żeby nasza społeczność zaufała Candeli i aktywnie angażowała się w jej działalność oraz organizowane przez nią inicjatywy. W naszej ocenie nie będzie to możliwe bez zachowania pełnej transparencji działania, dlatego będziemy na naszej stronie internetowej publikować nie tylko sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalnosci fundacji ale również wszystkie uchwały organów Candeli oraz pełne zestawienia przychodów oraz wydatków poniesionych przez Fundację.
Sprawna komunikacja jest kluczem do sukcesu każdego przedsięwzięcia. W naszej ocenie wysiłek wkładany w dostosowywanie sposobów komunikowania nauki i technologii społeczeństwu jest obecnie zdecydowanie zbyt mały, czego efekty są w ostatnich latach wyjątkowo mocno widoczne. Z tego powodu chcemy, aby Candela stała się hubem komunikacji naukowej, który będzie aktywnie uczestniczył w kształtowaniu strategii komunikacji dla jednostek badawczych między innymi poprzez dzielenie się swoim know-how oraz zbieranymi przez lata kontaktami do specjalistów.
Zespół tworzący pierwsze organy Candeli składa się z młodych ludzi, którzy znają realia rozwoju optyki i fotoniki w Polsce. Wiemy, że realizowanych jest tu wiele ambitnych projektów, które napotykają podobne problemy podczas ich realizacji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to właśnie dzięki młodym ludziom, którzy jeszcze wierzą “że się da”, w Polsce rozwijane są projekty i technologie o światowym znaczeniu.

Świetnym przykładem może być cykl konferencji OPTO, które zapoczątkowane w 2005 stały się marką rozpoznawalną na całym świecie. Do dziś jest to najstarszy i jak na razie jedyny odbywający się nieprzerwanie od 15 lat program konferencji dla młodych naukowców.

Takich projektów i ludzi jest znacznie więcej. Naszym marzeniem jest doprowadzić do sytuacji, w której Candela będzie się dla nich partnerem, dzięki któremu rzeczywistość stanie się wyraźnie przyjemniejsza, a realizacja ich ambitnych projektów będzie po prostu możliwa. W ramach licznych programów Candeli planujemy wspierać przede wszystkim studentów, doktorantów, młodych doktorów oraz młode osoby pracujące w firmach i jednostkach badawczych. Wspierane będą również organizacje studencko-doktoranckie oraz inne inicjatywy jednostek badawczo-rozwojowych.
W obszarach kreatywnych, a takimi właśnie są optyka i fotonika, najlepsze pomysły generowane są kiedy tworzą je przedstawiciele różnych środowisk, którzy patrzą na dany problem z trochę innej perspektywy. Jako Candela będziemy wspierać inicjatywy promujące otwartość, inkluzywność i poszanowanie różnorodności głosów w dyskusji. Uważamy też, że przeciwdziałanie dyskryminacji jest jednym z najważniejszych wyzwań stawianych nowoczesnej nauce. W ramach tego priorytetu planujemy uruchomić Biuro Fundacji, w którym osoby zagraniczne wiążące swoją karierę naukową z Polską będą mogły otrzymać kompleksową pomoc. Planujemy również opublikować i aktualizować specjalny poradnik z najważniejszymi informacjami właśnie dla takich osób.
W trakcie projektowania struktury fundacji, w tym uprawnień poszczególnych organów oraz zasad komunikacji między nimi, bardzo zależało nam na tym, aby fundacja przede wszystkim działała sprawnie. Zadbaliśmy również o to, żeby w razie zmiany otaczającej nas rzeczywistości fundacja miała możliwość dostosować się do niej w taki sposób, aby w dalszym ciągu mogła jak najlepiej wspierać rozwój optyki i fotoniki w Polsce.

• Pierwsze planowane działania statutowe Candeli •

Program wakacyjnych staży dla studentów

Naszym pierwszym celem jest stworzenie programu umożliwiającego studentom odbycie staży i praktyk wakacyjnych w najlepszych ośrodkach naukowych w Polsce. Program będzie otwarty zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych studentów. W ramach programu uczestnicy zostaną objęci wsparciem finansowym, logistycznymi oraz merytorycznym.

Popularyzacja optyki i fotoniki

Optyka i fotonika to obszary, w których ntensywnie prowadzone są prace badawcze w dużej części finansowane ze środków publicznych. Aby uzyskać wsparcie społeczne do prowadzania tego typu badań konieczne jest prowadzenie spójnej komunikacji dopasowanej do współczesnych realiów.
W tym celu Candela będzie inicjowała i wspierała projekty mające na celu popularyzację tych obszarów wiedzy oraz ułatwiała promocję polskich osiągnieć w kraju i za granicą.

Program wspierania zagranicznych pracowników i studentów w Polsce

Umiędzynarodowienie nauki w Polsce postępuje. Coraz więcej osób podejmuje decyzję o związaniu części swojej kariery naukowej właśnie z Polską. Niestety zaraz po przyjeździe takie osoby często napotykają niezliczone problemy związane z brakiem informacji w języku angielskim, nieznajomością realiów, czy też nieprzychylnością lokalnej administracji. Biuro Fundacji Candela będzie tworzyło odpowiednie poradniki i wspierało takie osoby tu na miejscu.

Organizowanie wydarzeń branżowych i integracja środowiska

Candela aspiruje do bycia partnerem w organizacji wydarzeń branżowych. Korzystając z zebranego know-how, bazy kontaktów oraz materiałów będziemy mogli ten proces znacznie uprościć. Naszym celem jest osiągniecie poziomu, w którym organizacja konferencji, szkół letnich i kongresów skupiona będzie na możliwie jak najlepszym wykorzystaniu potencjału wydarzenia, a nie na problemach technicznych i administracyjnych. Tylko w ten sposób możliwe będzie sprawne dążenie do wspierania integracji lokalnego środowiska, nawiązywania kontaktów i wymiany informacji.

Źródła pozyskiwania środków na działalność statutową

Przy planowaniu sprawnego funkcjonowania każdej fundacji naturalnie nasuwa się pytanie o źródło finansowania jej działalności statutowej. W tej sprawie podjęliśmy decyzję, że fundacja Candela będzie miała trzy źródła pozyskiwania środków finansowych na realizacje swoich celów statutowych: wsparcie społeczności, wsparcie z funduszy samorządowych i rządowych oraz działalność gospodarcza, z której cały dochód będzie przeznaczany na realizację celów statutowych.
Fundacje na całym świecie finansowane są ze środków pochodzących od prywatnych darczyńców. My również planujemy umożliwienie każdemu współtworzyć i współuczestniczyć w programach realizowanych przez Candelę. W tym celu udostępnimy na naszej stronie internetowej możliwość wpłacania darowizn na cele statutowe Candeli w taki sposób, aby wiązało się to z minimalną ilością związanych z tym formalności.

Jako element wspomnianej wcześniej transparentności wprowadziliśmy do statutu zapis, który umożliwia darczyńcy wskazanie konkretnego, zgodnego ze statutem fundacji obszaru, który darczyńca chce wesprzeć. Co więcej statut skonstruowany został w taki sposób, aby Zarząd Fundacji prawnie zobowiązany był każde takie życzenie uwzględnić.
Jako naukowcy wywodzimy się ze środowiska, które ma bogate doświadczenie w aplikowaniu, realizowaniu oraz rozliczaniu grantów. Chcemy te umiejętności wykorzystać do budowy fundacji poprzez aktywne pozyskiwanie środków na realizację działań pożytku publicznego z funduszy samorządowych oraz rządowych. Planujemy do tego wykorzystać bogate doświadczenie całego Zespołu. Będziemy także dążyć do tego, aby koszty obsługi projektów i bieżącej działalności fundacji były finansowe w pełni z naszej działalności gospodarczej.
Działalność gospodarcza fundacji będzie obejmowała pomoc naukowcom w obszarach, które do tej pory były przykrymi i bardzo czasochłonnymi konsekwencjami otrzymanych grantów. Mamy tu na myśli między innymi profesjonalne i kompleksowe organizowanie konferencji naukowych, projektowanie materiałów elektronicznych i analogowych niezbędnych do realizacji i rozliczania projektów naukowych oraz realizowanie specjalistycznej komunikacji naukowej. Są to tematy, których wedle dostępnej nam wiedzy nikt inny w Polsce w sposób rzetelny ani nie umie, ani po prostu nie chce się podjąć. Zarobione w ten sposób pieniądze kierowane będą z powrotem do polskiej społeczności optycznej w postaci nagród, stypendiów i grantów.

Newsletter

Jeśli chcesz kilka razy w roku otrzymywać od nas maila z podsumowaniem tegoo co się u nas dzieje, zapisz się do naszego newslettera!

Aktualności

Program Rezonatory – Edycja 2022

Fundacja Candela we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim uruchomiła zgłoszenia do programu płatnych staży letnich, skierowanych do najzdolniejszych studentów…

Konferencja Optoelektroniczna

W ostatnim tygodniu Fundacja Candela wzięła udział w VI Konferencji Optoelektronicznej zorganizowanej przez PCO S.A. przy współudziale Wojskowej…

Partnerstwo z PPTF

W Międzynarodowy Dzień Fotoniki, Fundacja Candela nawiązała strategiczne partnerstwo z Polską Platformą Technologiczną Fotoniki, podczas spotkania polskich kół…

Partnerzy Fundacji

Skip to content