Fundacja Candela powstała by pomagać i wspierać ludzi rozwijających optykę i fotonikę w Polsce.

Możesz wspomóc nasze działania

Jesteśmy absolwentami, pracownikami oraz doktorantami Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego reprezentującymi różne środowiska rozwijające optykę i fotonikę. Poznaliśmy się działając w Kole Naukowym Optyki i Fotoniki Uniwersytetu Warszawskiego, które od 10 lat aktywnie pomaga studentom i doktorantom. W tym roku chcemy wykorzystać zdobyte doświadczenie i przenieść nasze zaangażowanie na wyższy poziom poprzez założenie fundacji, która pozwoli nam działać na większą skalę. Do współpracy zaprosiliśmy zespół osób, którym bardzo zależy na rozwoju optyki i fotoniki w Polsce. Naszą ambicją jest wywołanie w perspektywie najbliższej dekady odczuwalnej różnicy w polskim środowisku naukowym w kierunku światowej jakości kształcenia oraz rozwoju nauk o świetle.

Michał Karpiński

Mihai Suster

Piotr Węgrzyn

Adam Widomski

• Czym jest optyka i fotonika? •

Optyka i fotonika to dynamicznie rozwijające się gałęzi nauki i technologii skoncentrowane na właściwościach i zastosowaniach światła. Prędkość światła i jego fascynujące właściwości kwantowe spowodowały, że fotonika stała się kluczowa dla przemysłu, nowoczesnej diagnostyki medycznej, telekomunikacji, obronności i wielu innych obszarów nauki.

Nazwa Candela odnosi się do jednej z podstawowych jednostek fizycznych. Jej piękny opis obejmujący to czym kandela jest, czym nie jest oraz gdzie jest wykorzystywana dostępny jest na stronie NIST: National Institute of Standards and Technology. Wybraliśmy dla powstającej fundacji właśnie taką nazwę, ponieważ chcieliśmy, aby jej nazwa w sposób oczywisty nawiązywała do światła, które jest istotą zarówno optyki, jak i fotoniki.

• Po co to wszystko? •

Fotonika została uznana przez Komisję Europejską za jedną z sześciu kluczowych technologii niezbędną do zapewnienia ludzkości lepszego jutra. Zarówno fotonika, jak i optyka są w Polsce bardzo prężnie rozwijane, o czym świadczą między innymi tematy realizowanych u nas Międzynarodowych Agend Badawczych (MAB). Są to nowe instytucje badawcze finansowane z funduszy unijnych, w których wybitni naukowcy z całego świata prowadzą najwyższej jakości badania naukowe i prace rozwojowe. Ponad połowa wszystkich MABów związana jest właśnie z tematyką optyki i fotoniki.

Mamy doświadczenie we współpracy z przemysłem i akademią, pełne poparcie kilku z najważniejszych jednostek naukowych w Polsce oraz ogromne pokłady chęci do działania. Wywodzimy się z Koła Naukowego Optyki i Fotoniki UW (KNOF), które zrzesza młodych ludzi pracujących w najlepszych ośrodkach naukowych i przemysłowych w Polsce oraz na świecie. Ci młodzi naukowcy nie tylko publikują w najlepszych czasopismach (Science, Nature), ale także opracowują technologie uzyskujące ochronę międzynarodowymi patentami technologicznymi. W ostatnich latach KNOF organizował dwa z najważniejszych optycznych wydarzeń naukowych w Polsce: Konferencję OPTO2017, czyli największą polską konferencję optyczną, oraz OSA Siegman International Summer School on Lasers, czyli najbardziej prestiżową na świecie szkołę letnią dla doktorantów wykorzystujących lasery w swojej pracy.
W pracy badawczej wsparcie instytucjonalne zmienia dosłownie wszystko. W ostatnich latach powstało kilka inicjatyw w formie programów, grantów badawczych oraz firm, które mają potencjał by rozwinąć lokalne środowisko. Na własnej skórze odczuliśmy jednak fakt, że żadna z nich nie jest skupiona na konkretnym i sukcesywnym wspieraniu świeżo obronionych doktorów nauk ścisłych, naukowców będących młodymi rodzicami, organizacji studenckich oraz osób przyjeżdżających z zagranicy.

Głównym celem zakładanej fundacji jest te luki skutecznie wypełnić bazując na wieloletnim doświadczeniu zebranego zespołu, w którego skład wchodzą zarówno przedstawiciele przemysłu, jak i środowiska akademickiego.

Wiemy co zrobić, żeby realizowanie projektów było przyjemne. Chcemy stworzyć fundację, która pozwoli środowisku związanemu z optyką i fotoniką rozwijać się sprawniej niż kiedykolwiek i stawiać coraz bardziej ambitne cele. Swoją przyszłość wiążemy z Polską i właśnie tu chcemy realizowania naukowych planów i marzeń.

Dorzuć się do naszej zrzutki – https://zrzutka.pl/h3e937 – dzięki której zbierzemy kapitał finansowy potrzebny do zarejestrowania, uruchomienia i podtrzymania przy życiu fundacji w pierwszym roku jej funkcjonowania. Wszystkie pieniądze zebrane ponad cel zbiórki przeznaczymy na realizację zaplanowanych programów fundacji.

• Listy poparcia •


Nasza inicjatywa spotkała się z poparciem kilku spośród najważniejszych organizacji naukowych, które widzą potencjał w rozwoju tego projektu. Na naszą prośbę wystosowały one specjalne listy intencyjne, w których deklarują swoje poparcie dla idei reprezentowanych przez Candelę.

• Poznaj nasz zespół •

Od samego początku zależało nam na tym, aby Candela tworzona była przez przedstawicieli różnych środowisk, z którymi współpracowaliśmy jako Koło Naukowe Optyki i Fotoniki UW. Naszym celem było stworzenie kompetentnego zespołu, który będzie w stanie zaproponować i wdrożyć dedykowane programy odpowiadające na realne potrzeby i oczekiwania zarówno przemysłu, jak i środowiska akademickiego. Zespół Candeli podzielony jest na trzy organy: Zarząd Fundacji, czyli organ zarządzający, Radę Fundacji, czyli organ kontrolny, oraz Komitet Fundatorów, czyli organ doradczy.

• Statut Candeli •

Przygotowując statut, czyli główny dokument regulujący zasady działania fundacji, czerpaliśmy inspiracje z doświadczeń sprawnie działających naukowych fundacji krajowych i zagranicznych. Zakodowaliśmy w nim idee, które są dla nas najważniejsze:
Jest dla nas niesłychanie ważne, żeby nasza społeczność zaufała Candeli i aktywnie angażowała się w jej działalność oraz organizowane przez nią inicjatywy. W naszej ocenie nie będzie to możliwe bez zachowania pełnej transparencji działania, dlatego będziemy na naszej stronie internetowej publikować nie tylko sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalnosci fundacji ale również wszystkie uchwały organów Candeli oraz pełne zestawienia przychodów oraz wydatków poniesionych przez Fundację.
Sprawna komunikacja jest kluczem do sukcesu każdego przedsięwzięcia. W naszej ocenie wysiłek wkładany w dostosowywanie sposobów komunikowania nauki i technologii społeczeństwu jest obecnie zdecydowanie zbyt mały, czego efekty są w ostatnich latach wyjątkowo mocno widoczne. Z tego powodu chcemy, aby Candela stała się hubem komunikacji naukowej, który będzie aktywnie uczestniczył w kształtowaniu strategii komunikacji dla jednostek badawczych między innymi poprzez dzielenie się swoim know-how oraz zbieranymi przez lata kontaktami do specjalistów.
Zespół tworzący pierwsze organy Candeli składa się z młodych ludzi, którzy znają realia rozwoju optyki i fotoniki w Polsce. Wiemy, że realizowanych jest tu wiele ambitnych projektów, które napotykają podobne problemy podczas ich realizacji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to właśnie dzięki młodym ludziom, którzy jeszcze wierzą “że się da”, w Polsce rozwijane są projekty i technologie o światowym znaczeniu.

Świetnym przykładem może być cykl konferencji OPTO, które zapoczątkowane w 2005 stały się marką rozpoznawalną na całym świecie. Do dziś jest to najstarszy i jak na razie jedyny odbywający się nieprzerwanie od 15 lat program konferencji dla młodych naukowców.

Takich projektów i ludzi jest znacznie więcej. Naszym marzeniem jest doprowadzić do sytuacji, w której Candela będzie się dla nich partnerem, dzięki któremu rzeczywistość stanie się wyraźnie przyjemniejsza, a realizacja ich ambitnych projektów będzie po prostu możliwa. W ramach licznych programów Candeli planujemy wspierać przede wszystkim studentów, doktorantów, młodych doktorów oraz młode osoby pracujące w firmach i jednostkach badawczych. Wspierane będą również organizacje studencko-doktoranckie oraz inne inicjatywy jednostek badawczo-rozwojowych.
W obszarach kreatywnych, a takimi właśnie są optyka i fotonika, najlepsze pomysły generowane są kiedy tworzą je przedstawiciele różnych środowisk, którzy patrzą na dany problem z trochę innej perspektywy. Jako Candela będziemy wspierać inicjatywy promujące otwartość, inkluzywność i poszanowanie różnorodności głosów w dyskusji. Uważamy też, że przeciwdziałanie dyskryminacji jest jednym z najważniejszych wyzwań stawianych nowoczesnej nauce. W ramach tego priorytetu planujemy uruchomić Biuro Fundacji, w którym osoby zagraniczne wiążące swoją karierę naukową z Polską będą mogły otrzymać kompleksową pomoc. Planujemy również opublikować i aktualizować specjalny poradnik z najważniejszymi informacjami właśnie dla takich osób.
W trakcie projektowania struktury fundacji, w tym uprawnień poszczególnych organów oraz zasad komunikacji między nimi, bardzo zależało nam na tym, aby fundacja przede wszystkim działała sprawnie. Zadbaliśmy również o to, żeby w razie zmiany otaczającej nas rzeczywistości fundacja miała możliwość dostosować się do niej w taki sposób, aby w dalszym ciągu mogła jak najlepiej wspierać rozwój optyki i fotoniki w Polsce.

• Pierwsze planowane działania statutowe Candeli •

Program wakacyjnych staży dla studentów

Naszym pierwszym celem jest stworzenie programu umożliwiającego studentom odbycie staży i praktyk wakacyjnych w najlepszych ośrodkach naukowych w Polsce. Program będzie otwarty zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych studentów. W ramach programu uczestnicy zostaną objęci wsparciem finansowym, logistycznymi oraz merytorycznym.

Popularyzacja optyki i fotoniki

Optyka i fotonika to obszary, w których ntensywnie prowadzone są prace badawcze w dużej części finansowane ze środków publicznych. Aby uzyskać wsparcie społeczne do prowadzania tego typu badań konieczne jest prowadzenie spójnej komunikacji dopasowanej do współczesnych realiów.
W tym celu Candela będzie inicjowała i wspierała projekty mające na celu popularyzację tych obszarów wiedzy oraz ułatwiała promocję polskich osiągnieć w kraju i za granicą.

Program wspierania zagranicznych pracowników i studentów w Polsce

Umiędzynarodowienie nauki w Polsce postępuje. Coraz więcej osób podejmuje decyzję o związaniu części swojej kariery naukowej właśnie z Polską. Niestety zaraz po przyjeździe takie osoby często napotykają niezliczone problemy związane z brakiem informacji w języku angielskim, nieznajomością realiów, czy też nieprzychylnością lokalnej administracji. Biuro Fundacji Candela będzie tworzyło odpowiednie poradniki i wspierało takie osoby tu na miejscu.

Organizowanie wydarzeń branżowych i integracja środowiska

Candela aspiruje do bycia partnerem w organizacji wydarzeń branżowych. Korzystając z zebranego know-how, bazy kontaktów oraz materiałów będziemy mogli ten proces znacznie uprościć. Naszym celem jest osiągniecie poziomu, w którym organizacja konferencji, szkół letnich i kongresów skupiona będzie na możliwie jak najlepszym wykorzystaniu potencjału wydarzenia, a nie na problemach technicznych i administracyjnych. Tylko w ten sposób możliwe będzie sprawne dążenie do wspierania integracji lokalnego środowiska, nawiązywania kontaktów i wymiany informacji.

Źródła pozyskiwania środków na działalność statutową

Przy planowaniu sprawnego funkcjonowania każdej fundacji naturalnie nasuwa się pytanie o źródło finansowania jej działalności statutowej. W tej sprawie podjęliśmy decyzję, że fundacja Candela będzie miała trzy źródła pozyskiwania środków finansowych na realizacje swoich celów statutowych: wsparcie społeczności, wsparcie z funduszy samorządowych i rządowych oraz działalność gospodarcza, z której cały dochód będzie przeznaczany na realizację celów statutowych.
Fundacje na całym świecie finansowane są ze środków pochodzących od prywatnych darczyńców. My również planujemy umożliwienie każdemu współtworzyć i współuczestniczyć w programach realizowanych przez Candelę. W tym celu udostępnimy na naszej stronie internetowej możliwość wpłacania darowizn na cele statutowe Candeli w taki sposób, aby wiązało się to z minimalną ilością związanych z tym formalności.

Jako element wspomnianej wcześniej transparentności wprowadziliśmy do statutu zapis, który umożliwia darczyńcy wskazanie konkretnego, zgodnego ze statutem fundacji obszaru, który darczyńca chce wesprzeć. Co więcej statut skonstruowany został w taki sposób, aby Zarząd Fundacji prawnie zobowiązany był każde takie życzenie uwzględnić.
Jako naukowcy wywodzimy się ze środowiska, które ma bogate doświadczenie w aplikowaniu, realizowaniu oraz rozliczaniu grantów. Chcemy te umiejętności wykorzystać do budowy fundacji poprzez aktywne pozyskiwanie środków na realizację działań pożytku publicznego z funduszy samorządowych oraz rządowych. Planujemy do tego wykorzystać bogate doświadczenie całego Zespołu. Będziemy także dążyć do tego, aby koszty obsługi projektów i bieżącej działalności fundacji były finansowe w pełni z naszej działalności gospodarczej.
Działalność gospodarcza fundacji będzie obejmowała pomoc naukowcom w obszarach, które do tej pory były przykrymi i bardzo czasochłonnymi konsekwencjami otrzymanych grantów. Mamy tu na myśli między innymi profesjonalne i kompleksowe organizowanie konferencji naukowych, projektowanie materiałów elektronicznych i analogowych niezbędnych do realizacji i rozliczania projektów naukowych oraz realizowanie specjalistycznej komunikacji naukowej. Są to tematy, których wedle dostępnej nam wiedzy nikt inny w Polsce w sposób rzetelny ani nie umie, ani po prostu nie chce się podjąć. Zarobione w ten sposób pieniądze kierowane będą z powrotem do polskiej społeczności optycznej w postaci nagród, stypendiów i grantów.

Newsletter

Jeśli chcesz kilka razy w roku otrzymywać od nas maila z podsumowaniem tegoo co się u nas dzieje, zapisz się do naszego newslettera!

Aktualności

Scholarship holders of the Resonators 2024 Program

The Governing Board of the Candela Foundation decided to award Resonators 2024 Program scholarships to the following applicants:…

Stypendyści Programu Rezonatory 2024

Zarząd Fundacji Candela zdecydował o przyznaniu stypendiów Programu Rezonatory 2024 następującym osobom: Gratulujemy laureatom tegorocznej edycji projektu!   Dziękujemy…

Rezonatory 2024 – nabór otwarty

Ruszyła trzecia edycja projektu “Rezonatory” organizowanego przez Fundację Candela. Rezonatory są unikalnym programem stażowym skierowanym do utalentowanych studentów…

Partnerzy Fundacji

Skip to content